zing me(www.vng.app):突然公告!中芯国际、同兴环保、金时科技等六家公司重要公告!

admin 1个月前 (02-11) 科技 5 0

zing me(www.vng.app):zing me(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。zing me(www.vng.app)game tài Xỉu zing me online công bằng nhất,zing me(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

突然公告!中芯国际、同兴环保、金时科技等六家公司重大公告!

一、东风股份:关于控股子公司盐城博盛新能源有限公司对外投资的公告

公司公告,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司控股子公司深圳市博盛新材料有限公司(以下简称“博盛新材”)之全资子公司盐城博盛新能源有限公司(以下简称“盐城博盛”)拟投资人民币20亿元,在盐城高新技术产业开发区内于2023年-2024年分期投资建设新能源动力及储能电池隔膜及其他综合材料生产研发项目,该项目拟根据市场情况分期投资建设。

二、日科化学:关于对外投资暨关联交易的公告

公司公告,公司根据公司战略需要,拟通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司(以下简称“日科 橡塑”)使用土地使用权、自有资金合计15,200万元与赵东日先生、张在林先生共同成立山东日科特种材料科技有限公司,合资公司注册资本为人民币40,000万元,合资公司成立后拟投 资建设“年产60万吨胶片及制品项目”, 项目分三期建设,每期产能均为20万吨 /年。

三、金时科技:公司股票交易异常波动的公告

公司公告,四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 9 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据深圳证券交 易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

四、同兴环保:关于高级管理人员股份减持计划完成的公告

公司公告,公司收到高级管理人员汪沛先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》,前述减持计划已完成。期间合计减持公司股份数量25,000股,占公司总股本比例的0.0189%。

五、杰克股份:关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

公司公告,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份57,915股,已回购股份占公司总股本的比例为0.0119%,成交的最高价为20.95元/股,最低价为20.77元/股,已支付的总金额为1,206,403.55 元(不含交易费用)。

六、中芯国际:公司2022年第四季度业绩快报的公告

公司公告,2022年第四季度报告期内,公司实现营业收入11,752.5百万元,较上年同期增长14.6%;毛利3,894.1百万元,较上年同期增长16.2%;毛利率为33.1%,上年同期为32.7%。2022 年度未经审计的归属于上市公司股东的净利润为 12,133.1 百万元,上年归属于上市公司股东的净利润为 10,733.1 百万元。

AllBetGaming声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:zing me(www.vng.app):突然公告!中芯国际、同兴环保、金时科技等六家公司重要公告!

网友评论

  • (*)

最新评论

站点信息

  • 文章总数:10300
  • 页面总数:0
  • 分类总数:8
  • 标签总数:4390
  • 评论总数:7346
  • 浏览总数:688604